Planforslag for Landbrukskvartalet

Av Aspelin Ramm, foto Transborder Studio
Lesetid 1 minutt

Planforslag for Landbrukskvartalet ble 11.04.2018 innsendt til Plan- og bygningsetaten (PBE). 

Forslaget skal nå behandles og vurderes av etaten før utleggelse til offentlig ettersyn (høring).

PBEs saksnummer er 201613090. 

Planforslaget ligger som dokumentnummer 42: «Oversendelse av forslag til detaljregulering».

Planforslaget inneholder følgende dokumenter:

 1. Følgebrev
 2. Planbeskrivelse
 3. Reguleringsbestemmelser
 4. Plankart (PDF)
 5. Plankart – 6 filer (konstruksjonsgrunnlag/SOSI)
 6. Varslingsmateriale
 7. Varslingsmateriale, utvidet planområde
 8. Samledokument av forhåndsuttalelser
 9. Kommentarer til forhåndsuttalelser
 10. Samledokument av forhåndsuttalelser, utvidet planområde
 11. Kommentarer til forhåndsuttalelser, utvidet planområde
 12. ROS-analyse for planforslaget
 13. Miljøteknisk undersøkelse
 14. Kvalitetsprogram for energi og miljø
 15. Illustrasjonshefte m/arealoversikt
 16. Sammenstilling: Undersøkelser
 17. Sammenstilling: Konsekvensutredning
 18. Temanotat 01: Overordnede planer og mål – undersøkelser
 19. Temanotat 02: By-/stedsutvikling – undersøkelser
 20. Temanotat 03: Arealbruk/formål – undersøkelser
 21. Temanotat 04: Bebyggelsesstruktur, arkitektur, byrom mv. – undersøkelser
 22. Temanotat 05.1: Bylandskap – undersøkelser, m/vedlegg
 23. Temanotat 05.2: Bylandskap – utredning, m/vedlegg
 24. Temanotat 06.1+2: Kulturminner og kulturmiljø – undersøkelser og utredning
 25. Temanotat 07A.1: Transportbehov, trafikk, parkering – undersøkelser
 26. Temanotat 07A.2: Transportbehov, trafikk, parkering – utredning
 27. Temanotat 07B: Gatebruk – undersøkelser
 28. Temanotat 08: Naturmangfold – undersøkelser
 29. Temanotat 09A: Miljøfaglige forhold; Overvann og flom – undersøkelser
 30. Temanotat 09B: Miljøfaglige forhold; Gjenbruk av bygninger – undersøkelser
 31. Temanotat 09C: Miljøfaglige forhold; Energiforbruk og -løsninger – undersøkelser
 32. Temanotat 09D: Miljøfaglige forhold; Klimagassutslipp – undersøkelser
 33. Temanotat 09E.1: Miljøfaglige forhold; Sol- og skyggeforhold – undersøkelser
 34. Temanotat 09E.2: Miljøfaglige forhold; Sol- og skyggeforhold – utredning m/samlet vedlegg for 09E.1 og 09E.2
 35. Temanotat 09F: Miljøfaglige forhold; Lokalklima/vindforhold – utredning
 36. Temanotat 09G: Miljøfaglige forhold; Støy – utredning
 37. Temanotat 10: Risiko- og sårbarhetsvurderinger; Geoteknikk – utredning m/vedlegg; notat tidligere grunnundersøkelser
 38. Historien om Landbrukskvartalet, Transborder Studio AS