Fokusområder

Landbrukskvartalet skal bli et åpent og inkluderende byområde som hele nabolaget på Grønland vil få nytte og glede av.

Det som i dag framstår som et lukket kvartal, vil åpnes opp mot de nærliggende gatene og nabolaget – og bli en trygg og inkluderende møteplass for alle. Prosjektet har naturlig nok høye klima- og miljøambisjoner, og ha et spesielt fokus på sosial bærekraft. 

Vi er allerede engasjert i arbeidet med ungdom og utenforskap, og vil arbeide for å gjøre Landbrukskvartalet til en ressurs for lokale krefter på dette området. Det nye Landbrukskvartalet blir et variert område, både med tanke på bebyggelsen og på de ulike tilbudene du vil finne her. 

Vi er opptatt av å bevare og foredle historien om kvartalets matkultur, så mat og drikke blir en viktig del av utviklingen her. Fellesskap og skaperkraft er to andre stikkord vi har med oss når vi planlegger hvordan det nye Landbrukskvartalet skal bli mye mer enn bare et sted du kan bo og jobbe: Vi ønsker å skape Grønlands nye hjerterom, et byrom som hele nabolaget kan være stolte av. 

Her utdyper vi to av våre viktigste fokusområder i dette arbeidet:

Nabolagsfokus

Et åpent, mangfoldig og grønt kvartal

For det nye Landbrukskvartalet er et av de viktigste grepene å åpne kvartalet og samtidig etablere et allment tilgjengelig bygulv omkranset av utadrettet bebyggelse (dette er avtalefestet og tinglyst). Landbrukskvartalet skal tilby nye arenaer og nye muligheter for mennesker å komme sammen, hvor bylivet pregets av en miks både av brukere og tilbyder – der vi ivaretar og fremmer de lokale og spennende aktørene som har drevet produksjon eller andre ting i kvartalet fra før, men også hente inn nye aktører bestående av andre grupper og andre funksjonen som supplerer det eksiterende miljøet for å skape et flerfunksjonelt og aktivt kvartal.

Nabolagstiltak/funksjoner

  • Arbeidsinkludering, samfunnsinkludering og aktivitetsinkludering

  • Byområdene rundt Landbrukskvartalet har et stort mangfold, og kvartalet vil skape viktige tilbud til både eksisterende og nye beboere. Samtidig er det noen grupper, som ungdom, som fortjener ekstra fokus.

  • Ønsker å møte behovet for arbeidsplasser og trygge møteplasser på Grønland

  • Nabolagsfuksjon på minimum 300 m² er sikret i reguleringen

  • Det jobbes med konkretisering av nabolagsfuksjon i dialog med Krikens bymisjon og forandringshuset som er nedfelt i en intensjonsavtale

  • Det er mål om å etablere et kraftsenter av jobbmuligheter for ungdom og unge voksene, hvor man får til godt samarbeid mellom private, offentlige, frivillige og ideelle aktører både i og utenfor kvartalet

Miljøambisjoner

Gjenbruk/bevaring og fortetting er fremtidens byutvikling

  • Fokus på høy andel bevaring av eksiterende bygg. Vi skal bevare ca 50 prosent av det som er i dagens landbrukskvartal, og det utgjør ca 33% av det fremtidige.

  • Nybygg skal oppføres med bærekraftige og varige materialer med høy arkitektonisk kvalitet

Prosjektet i Landbrukskvartalet vil bidra til fortetting slik at flere kan bo og jobbe sentralt og reise mindre med bil. Det er lagt stor vekt på grønne kvaliteter, og de høye miljøambisjonene ivaretas gjennom blant annet stort fokus på smarte energiløsninger, materialvalg, bevaring og ombruk.

Det viktigste overordnede målet er å i størst mulig grad redusere klimagassutslipp, og at byutvikling gjøres på en måte som støtter oppunder dette. Utviklingen av Landbrukskvartalet vil gi byen flere sentrale og gode boliger, gode byrom og tilbud, som er viktig for bærekraftig fortetting. Miljø står høyt i prosjektet, med særlig fokus på klimavennlig energi- og materialbruk, sirkulære løsninger, grønne tak og urban matproduksjon.

Tomten har hatt historisk betydning for landbruket og fornybare råstoff så tidlig som 1700-tallet, da det var en utskipningshavn og lagringsplass for tømmer til eksport. Landbrukskvartalet skal bygge videre på tomtens historie ved å bli et utstillingsvindu for hva landbruket kan bidra med i det grønne skiftet. Dette kan være både gjennom funksjoner, leietakere og byggematerialer.

Bevaring av gamle bygninger i landbrukskvartalet vil bety mye for klimagassreduksjoner, og vi vil ved alle valg vektlegge kortsiktige og langsiktige effekter på klimagassutslipp. I tillegg til å bevare store deler av den eksisterende bygningsmassen ser vi også på muligheten til å ombruke bygningsmaterialer innad i Landbrukskvartalet og å tilby bygningsdeler fra Landbrukskvartalet eksternt, samt å se på muligheten til å overta bygningsdeler fra andre bygg.

Det er på nasjonalt og europeisk nivå ulike initiativ innen sirkulærøkonomi, med mål å utnytte samfunnets energi- og råvareressurser mest mulig effektivt. Utviklingen av Landbrukskvartalet vil så langt som mulig følge prinsippene som ligger til grunn for en sirkulærøkonomi. Dette innebærer blant annet å legge vekt på ressurseffektivitet og sirkularitet i konsepter for energi, materialer og transport, og se hele kvartalet i sammenheng.