Ny plan for Landbrukskvartalet

Den første planen for Landbrukskvartalet fra 2016 utfordret kommuneplan og vern. Nå er planen bearbeidet, forbedret og nytt planforslag er sendt inn til Plan- og bygningsetaten for videre behandling. Målet er et åpent, tilgjengelig og inkluderende kvartal!

Av Aspelin Ramm, foto Transborder Studio
Lesetid 3 minutter

– Med videre bearbeiding av det nye planforslaget, har vi fått muligheten til å fokusere ytterligere på de positive kvalitetene Landbrukskvartalet kan tilføre området. Dette har bidratt til at det vi er aller mest opptatt av nå, er hvordan prosjektet i lys av byutvikling kan bidra til et områdeløft og gi noe tilbake til byen, forteller Maren Bjerkeng, direktør for utvikling i Aspelin Ramm.

Målet er at Landbrukskvartalet skal være et åpent, mangfoldig, grønt og trygt kvartal med bånd til historien. Det skal skapes et aktivt bygulv og gode byrom, med uteareal for opphold og rekreasjon både for beboere, brukere i kvartalet og nabolaget rundt.

– Vi har fokusert på bygulvet for å ivareta alt fra bokvalitet til byliv, og skape et tilgjengelig og attraktivt kvartal med gode møteplasser og en grønn profil. Dette vil være et løft i positiv retning for området. Trygge og varierte uterom, samt aktivitet og et mangfold av tilbud er viktige elementer i dette. Vi skal «dyrke nabolaget», invitere inn og gi en plass for små og store, sier Sigrid Hjørnegård, generalsekretær i Norges Bondelag.

Prosjektet jobber derfor med utviklingen av en bygulvsstrategi hvis funksjon og rolle skal være å nettopp sørge for og svare på ambisjoner for området, slik at det byggene fylles med støtter oppunder en ønsket områdeutvikling, med rom for lokale aktører og mangfold. Prosjektet skal også koble seg på nabolagene rundt og trekke linjer til omkringliggende funksjoner og aktiviteter. Utviklingen skal bidra til sammenfletting mellom boligstrøket i Gamlebyen, det dynamiske trafikknutepunktet Oslo S, det modernistiske Bjørvika og det historiske, multikulturelle Grønland.

– Målet er at prosjektet skal bidra til å skape nye koblinger og sammenhenger, ved å skape gode og tilgjengelige byrom og passasjer. Gjennom god dialog med både Byantikvaren (BYA), Riksantikvaren (RA) og Plan- og bygningsetaten (PBE), har vi gjort endringer i henhold til innsigelser, som reduksjon av høyder og mer bevaring. I revidert plan bevarer vi administrasjonsbygget og reduserer høyder generelt, inkludert høyhuset som nå er foreslått til 20 etasjer, sier utviklingsdirektøren.

Kvartalet skal være flerfunksjonelt, med ca. 40 prosent bolig, kombinert med hotell, kontor, bevertning, undervisning og nabolagsfunksjoner. Dette blir, med andre ord, en levende del av byen.