Kunngjøring om oppstart detaljregulering og planprogram til offentlig ettersyn

Av Aspelin Ramm, foto Transborder Studios
Lesetid 1 minutt

I henhold til plan- og bygningslovens §§ 12-8 og 12-9 kunngjøres, på vegne av Landbrukskvartalet Utvikling AS, oppstart av detaljregulering og offentlig ettersyn av planprogram til 12.05.2017, for Landbrukskvartalet; Schweigaards gate 34 A-F, Hollendergata 5 og 7.

Fakta

 • Saksnummer

  201613090

 • Bydel

  Gamle Oslo

 • Kunngjøring fra

  29.03.2017

 • Frist for uttalelse

  12.05.2017

Planområdet er på ca. 15 dekar og omfatter eiendommene gnr/bnr. 230/278, 485, 486.

Planområdet er angitt som område for fremtidig bebyggelse og anlegg – utviklingsområde U2 (sentrumsranden og knutepunkt) i gjeldende kommuneplan.Kommuneplanen opphevet siste gjeldende regulering for området. Bebyggelsen benyttes i dag primært til kontor, med innslag av kreative miljøer og håndverkere, samt en mindre boligandel. Bebyggelsen i Schweigaards gate 34 A-F og Hollendergata 7 er på gul liste.

Hovedhensikten med planarbeidet er omregulering til et attraktivt byområde, med næring, forretning, tjenesteyting, boliger mv., inntil ca. 70.000 m² BRA og opptil 30 etg. Deler av bebyggelsen planlegges regulert til bevaring.

Planforslaget utløser krav om konsekvensutredning og utarbeidelse av planprogram, begrunnet i at planforslaget er i strid med kommuneplanen og kan gi vesentlige virkninger for kulturminner og kulturmiljøer.

Fagkyndig er Asplan Viak AS v/Tone B. Bjørnhaug, med Transborder Studio AS som arkitekter i plan- og utviklingsarbeidet.

Det avholdes et åpent informasjonsmøte om planarbeidet i Landbrukskvartalet onsdag 26. april kl. 18:00-19:30, Hollendergata 5, 1. etasje.

Innspill til planarbeidet og høringsuttalelser til planprogrammet kan sendes innen 12.05.2017 til:

Asplan Viak AS v/Tone B. Bjørnhaug
Pb 337 Sentrum, 0101 Oslo, tlf. 417 99 417
tbb@asplanviak.no