Del:
Facebook
Twitter
Epost

Kunngjøring om oppstart detaljregulering og planprogram til offentlig ettersyn

Landbrukskvartalet
Schweigaards gate 34 A-F, Hollendergata 5 og 7

 

Saksnummer: 201613090
Bydel: Gamle Oslo
Kunngjøring fra: 29.03.2017
Frist for uttalelse: 12.05.2017

 

I henhold til plan- og bygningslovens §§ 12-8 og 12-9 kunngjøres, på vegne av Landbrukskvartalet Utvikling AS, oppstart av detaljregulering og offentlig ettersyn av planprogram til 12.05.2017, for Landbrukskvartalet; Schweigaards gate 34 A-F, Hollendergata 5 og 7.

 

Planområdet er på ca. 15 dekar og omfatter eiendommene gnr/bnr. 230/278, 485, 486.

 

Planområdet er angitt som område for fremtidig bebyggelse og anlegg – utviklingsområde U2 (sentrumsranden og knutepunkt) i gjeldende kommuneplan.
Kommuneplanen opphevet siste gjeldende regulering for området. Bebyggelsen benyttes i dag primært til kontor, med innslag av kreative miljøer og håndverkere, samt en mindre boligandel. Bebyggelsen i Schweigaards gate 34 A-F og Hollendergata 7 er på gul liste.

 

Hovedhensikten med planarbeidet er omregulering til et attraktivt byområde, med næring, forretning, tjenesteyting, boliger mv., inntil ca. 70.000 m2 BRA og opptil 30 etg. Deler av bebyggelsen planlegges regulert til bevaring.

 

Planforslaget utløser krav om konsekvensutredning og utarbeidelse av planprogram, begrunnet i at planforslaget er i strid med kommuneplanen og kan gi vesentlige virkninger for kulturminner og kulturmiljøer.

 

Saken og planprogrammet kan ses på: http://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/sidinmening/ og https://www.landbrukskvartalet.no/nedlastbare-filer/

 

Fagkyndig er Asplan Viak AS v/Tone B. Bjørnhaug, med Transborder Studio AS som arkitekter i plan- og utviklingsarbeidet.

 

Det avholdes et åpent informasjonsmøte om planarbeidet i Landbrukskvartalet onsdag 26. april kl. 18:00-19:30, Hollendergata 5, 1. etasje.

 

Innspill til planarbeidet og høringsuttalelser til planprogrammet kan sendes innen 12.05.2017 til:
Asplan Viak AS v/Tone B. Bjørnhaug
Pb 337 Sentrum, 0101 Oslo, tlf. 417 99 417
tbb@asplanviak.no

 

170213_Eiendomsforhold_til Planprogram

Personvern