Del:
Facebook
Twitter
Epost

Planforslag for Landbrukskvartalet

Planforslag for Landbrukskvartalet ble 11.04.2018 innsendt til Plan- og bygningsetaten (PBE).
 
Forslaget skal nå behandles og vurderes av etaten før utleggelse til offentlig ettersyn (høring).
 
Plandokumentene kan lastes ned via Plan- og bygningsetatens saksinnsyn.
 
PBEs saksnummer er 201613090.
 
Planforslaget ligger som dokumentnummer 42: «Oversendelse av forslag til detaljregulering».
 
Planforslaget inneholder følgende dokumenter:
 
0. Følgebrev
1. Planbeskrivelse
2. Reguleringsbestemmelser
3. Plankart (PDF)
4. Plankart – 6 filer (konstruksjonsgrunnlag/SOSI)
5. Varslingsmateriale
6. Varslingsmateriale, utvidet planområde
7. Samledokument av forhåndsuttalelser
8. Kommentarer til forhåndsuttalelser
9. Samledokument av forhåndsuttalelser, utvidet planområde
10. Kommentarer til forhåndsuttalelser, utvidet planområde
11. ROS-analyse for planforslaget
12. Miljøteknisk undersøkelse
13. Kvalitetsprogram for energi og miljø
14. Illustrasjonshefte m/arealoversikt
15. Sammenstilling: Undersøkelser
16. Sammenstilling: Konsekvensutredning
17. Temanotat 01: Overordnede planer og mål – undersøkelser
18. Temanotat 02: By-/stedsutvikling – undersøkelser
19. Temanotat 03: Arealbruk/formål – undersøkelser
20. Temanotat 04: Bebyggelsesstruktur, arkitektur, byrom mv. – undersøkelser
21. Temanotat 05.1: Bylandskap – undersøkelser, m/vedlegg
22. Temanotat 05.2: Bylandskap – utredning, m/vedlegg
23. Temanotat 06.1+2: Kulturminner og kulturmiljø – undersøkelser og utredning
24. Temanotat 07A.1: Transportbehov, trafikk, parkering – undersøkelser
25. Temanotat 07A.2: Transportbehov, trafikk, parkering – utredning
26. Temanotat 07B: Gatebruk – undersøkelser
27. Temanotat 08: Naturmangfold – undersøkelser
28. Temanotat 09A: Miljøfaglige forhold; Overvann og flom – undersøkelser
29. Temanotat 09B: Miljøfaglige forhold; Gjenbruk av bygninger – undersøkelser
30. Temanotat 09C: Miljøfaglige forhold; Energiforbruk og -løsninger – undersøkelser
31. Temanotat 09D: Miljøfaglige forhold; Klimagassutslipp – undersøkelser
32. Temanotat 09E.1: Miljøfaglige forhold; Sol- og skyggeforhold – undersøkelser
33. Temanotat 09E.2: Miljøfaglige forhold; Sol- og skyggeforhold – utredning m/samlet vedlegg for 09E.1 og 09E.2
34. Temanotat 09F: Miljøfaglige forhold; Lokalklima/vindforhold – utredning
35. Temanotat 09G: Miljøfaglige forhold; Støy – utredning
36. Temanotat 10: Risiko- og sårbarhetsvurderinger; Geoteknikk – utredning m/vedlegg; notat tidligere grunnundersøkelser
37. Historien om Landbrukskvartalet, Transborder Studio AS

Personvern